top of page

MODEL KOMPETENCYJNY - BADANIE 360

Ocena 360 stopni polega na zbieraniu informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań ocenianej osoby z wielu źródeł - od niej samej, od jej przełożonych, podwładnych, kolegów, klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to proces, w którym porównuje się samoocenę konkretnych umiejętności z oceną tych umiejętności dokonaną przez innych ludzi, którzy na codzień obserwują pracę ocenianej osoby.

Ocena pracowników metodą 360 stopni jest doskonałą metodą pomiaru rozwoju kompetencji miękkich oraz realizowania wartości kluczowych dla organizacji. Dostarcza menadżerom niezwykle cennych wskazówek rozwojowych oraz motywuje do rozwoju.

Posiadamy doświadczenie w budowaniu dostosowanego do organizacji (kultury wartości istniejących wartości itp.) narzędzia 360 stopni - FEEDBACK. W szybki i trafny sposób potrafimy zbudować kręgosłup badania w postaci modelu. Badanie może mieć swoje różniące się wersje opracowane dla każdego z poziomów organizacji.

PRZYGOTOWANIE PROPOZYCJI MODELU KOMPETENCYJNEGO

W oparciu o dotychczasowe modele, standardy i doświadczenia, przygotowujemy propozycję zestawu badanych obszarów kompetencji.

Propozycja w formie wywiadów, benchmarkowej ankiety online lub w formie warsztatu poddawana jest ewaluacji.

OCENA TRAFNOŚCI MODELU KOMPENTENCYJNEGO

Dobór i opisy kompetencji są weryfikowane z udziałem kadry zarządzającej i przedstawicielami HR.

DOBÓR SKALI

Do kompetencji dopisywana jest skala określająca poziom reprezentowania kompetencji u badanej osoby.

PRZEŁOŻENIE MODELU NA PLATFORMĘ BADAWCZĄ

Uzgodniony model wraz ze skalą jest przenoszony na platformę online.

bottom of page